An opening to the installation Brobdingnag

  The title Brobdingnag stem from Jonathan Swifts Gulliver’s travels (1727), “the island of the giants”, on this island everything is 12 times bigger in proportion to Gulliver.

Swift’s friend George Berkeley who wrote An Essay towards a New Theory of vision (1709) inspired Swift for two of the four islands Lemuel Gulliver stranded. Berkley’s theory was that Large and small, slow and fast only exists in comparison.

 

“Parrhasios, it is recorded, entered into a competition with Zeuxis, who produced a picture of grapes so successfully represented that birds flew up to the stag buildings [in the theatre, which served at that time as a public art gallery]; whereupon Parrhasios himself produced such a realistic picture of a curtain that Zeuxis, proud of the verdict of the birds, requested that the curtain should now be drawn and the picture displayed; and when he realized his mistake, with a modesty that did him honour he yielded up the prize, saying that whereas he had deceived the  birds, Parrhasios had deceived him, an artist.”

(From Natural History, by Plinius the Elder, referring to a trompe l'oeil painting in Athens, 5th century B.C.)

 

 The external box is painted with old style illusion technique: Trompe l'œil ”deceiving the eye” while the inside is made with new style illusion technique: computer based 3D animations. Two animations with slightly different angels is projected trough polarized filters. When the spectator sees the animations trough polarized goggles the image appear in depth Trompe l'cerveau “deceiving the brain”. To enhance the surroundings of the illusory world Brobdingnag, sound with 6 channels has been added describing a forest near the seashore with insects, birds and frogs.

 

 Hyperstereo and hypostereo

 

  If you make a stereo image with a larger separation between the exposures than our normal binocular view (6.5 cm eye separation) the object seems to be smaller than real life and more plastic, that is if it’s an object that is rather large, like a mountain or a house, even a planet can be visualized with great relief sensation.

If you want to visualize narrow space with more depth you would have to make a stereo image with a smaller distance than our fixed eye separation. With this technique surgery can be more exactly, you can give a microscopic view a viewable space.

 

Who sees depth and for what use ?

 

There is basically two category of animals that sees the world with depth namely the primate and the predator. This is to make a fast decision of the distance and position .

 

Malmö 060913 David Krantz

 

En öppning till installationen Brobdingnag

  Titeln Brobdingnag är hämtad från Jonathan Swifts Gulliver’s resor (1727), ”jättarnas ö”, där är allt 12 gånger större i proportion till Gulliver.

Swift’s vän George Berkeley som skrev An Essay towards a New Theory of vision (1709) inspirerade Swift till två av de fyra öarna Lemuel Gulliver strandade. Berkley’s teorier var att stort och litet, långsamt och snabbt endast finns till i sin jämförelse.

 

“Parrhasios, det är nedtecknat, gick i tävlan mot Zeuxis, som skapade en bild av druvor så framgångsrikt återgiven att fåglar flög upp på byggnadens scen [på teatern, som fungerade som ett allmänt galleri vid tiden]; vilket resulterade i att Parrhasios själv skapade en så realistisk målning av ett draperi. Zeuxis tillfredsställd av fåglarnas dom krävde nu att draperiet skulle avtäckas så att bilden fick beskådas; när han insåg sitt misstag, med en ödmjukhet som gav honom heder kallade han fram priset och sade, där han hade lurat fåglarna så hade Parrhasios lurat honom, en konstnär.”

(Från den naturliga historiken, av Plinius den äldre, refererande till en trompe l'oeil målning i Aten, 400 f.Kr)

 

  Utsidan av lådan är gjord med gammal illusionsmålerisk teknik: Trompe l'œil ”lura ögat”. Insidans projektion är gjord med ny illusionsteknik: datorgenererad 3D animation. De två animationerna som skiljer något i vinkel projiceras genom två polarisations filter. När åskådaren betraktar animationerna genom polarisations glasögon framträder animationen i djup Trompe l'cerveau “Lura hjärnan ”. För att berika omgivningen runt den illusoriska världen Brobdingnag har en 6 kanalers ljudbild adderats som beskriver en kustnära skog med insekter, fåglar och grodor.

Hyperstereo och hypostereo

Om du exponerar en stereobild med en större separation än ett normalat stereoseende (6.5 cm separation mellan ögonen) framstår objektet som mindre och i en större plastik. Motiv som lämpar sig kan vara stora objekt så som ett berg eller ett hus, till och med en planet kan låta sig återges med tydlig plastik. Om du väljer att skapa volym av ett litet objekt så skall du istället fotografera med en mindre separation mellan de två exponeringarna. Med den här tekniken kan läkaringrepp göras mer exakt, du kan ge en mikroskåpisk vy en visuell rymd.

Vem ser djup och till vilken nytta ?

I princip finns det bara två kategori som ser djup nämligen rovdjuret och primaten, detta för att snabbt kunna bedöma avstånd och position.

 

Malmö 060913 David Krantz